Lionskonferansen 2023

Lionskonferansen 2023

Publisert av Lars Olav Renslo den 06.11.23.

Lionskonferansen ble et svært vellykket arrangement med sine 150 deltakere. Det som Tidligere Distriktguvernør Solveig Kolsrud startet dette som en kvinnekonferanse for 15 år siden, men   konferansen endret etterhvert navn til Lionskonferansen da også flere menn ønsket å få med seg det faglige innholdet.  Nå har konferansen vokst til å bli et fyrtårn i distriktet 104D, og deltakerne kom langveis fra.

Konferansen samlet i år deltakere fra 55 klubber av distriktets 75klubber, en må si det var et fantastisk oppmøte. De som var der fikk med seg mye balast som de kan bruke hjemme i klubbarbeidet.

Konferansen startet med sang og musikk ved Maren Wallin, vokal og Jacob Krogh, gitar fra 2. klasse Musikk Dans og Drama ved Tor Heyerdal Videregående skole.

Den nyvalgte ordføreren fra Larvik, Birgitta Gulla Løken fortalte varmt om byen, Farriskildene og Bøkeskogen og ønsket alle velkommen til Larvik.

Distriktguvernør Alexander Paulsen åpnet konferansen med noen velvalgte ord og overlot ordet til leder for konferansen Toril Bottegård som styrte konferansen md en trygg hånd.  I kulissene hadde hun med seg Eugenie Horn Enge, Yngve Lindgaard-Berntsen og IT- ansvarlig Asbjørn Larsen.  De to siste fikk en spesiell oppgave da det viste seg at to av foredragsholderne ikke kunne komme fysisk, men deltok på videolink, og da kan alt skje.


Mitt valg

Guvernørrådsleder Anne Kathrine Fossum fortalte om Mitt Valg og viktigheten av dette programmet i skoler og barnehager. De ansatte får et verktøy å bruke for at barna skal få riktig læremiljø for å bygge ferdigheter som de vil få god bruk for videre i livet, som Selvbevissthet, Selvregulering, Sosial bevissthet, Rasjonelle ferdigheter og Ansvarsfulle avgjørelser.

Den nye organiseringen betyr at ved at Mitt Valg nå skal ligge som en avdeling under Lions Norge. Hroar Thorsen står som øverste leder for styringsgruppa og administrasjonen. Staben består i 3 ansatte og 2 innleide. Mitt valg får 2 mill. kroner fra Helsedirektoratet for å utvikle programmet og Grants fra Lions Quest på 1,5 mill. Det viktigste for inntekten er Tulipanaksjonen hver vår, dette er helt nødvendig for at Mitt Valg skal gå i balanse.

 

GMA Flere Hjelpende hender i LC Malm

           

MD-GMT Jarle Hoff Kirkeberg holdt et forrykende foredrag med utgangspunktet i sin klubb Malm, ved å sette ord på det indre livet i klubben. Her kunne mange kjenne seg igjen.

De lagde et 3-årig prosjekt med bakgrunn: «Gryende forgubbing og høy snittalder», som gikk ut på å få flere hjelpende hender, motivere medlemmene, fornye klubben med «lyst og engasjement» og få tak i et nytt medlem hvert år.

«Synliggjøring i vårt innelåste klubblokale» gikk ut på å lage forskjellige prosjekter, blant annet språktreningsarenaer for nye landsmenn og å bruke lokalavisa flittig og være uniformert ute på stand.

Ved å være synlig på sosiale medier kan en bedre rekruttere unge, invitere innflyttere og unge til å komme med ideer som klubben kan realisere, og derav få de som nye medlemmer.

Glem fordommer og tabuer, de unge har tid til det de vil prioritere, finn en aktivitet de brenner for, var hans oppfordring.  Ta sjansen - rekrutter unge!

Ett Lions!

Guvernørrådsleder Anne Kathrine Fossum forklarte tankene rundt ett Lions, der vår organisasjon blir mer strukturert og lik, med like lover i distriktene, felles opplæring på klubb- og medlemsnivå, samt et felles IK-system.

Samarbeide på tvers av distriktene når det gjelder Lions Fyrtårn, som er LAN, MittValg, Førerhundskolen, med tillegg Ungdomsutveksling, Ridderrennet, Tulipanaksjon etc. Være bidragsyter i et Nordisk og Internasjonalt samarbeid for å utvikle organisasjonen.

Den lokale forankringen er viktig i klubbenes arbeid for å få synlighet, ved en felles markedsføring av Lions vil synligheten forsterkes.

Husk fellesarrangementet, «Lions 75 år»

 

Lions i Ukraina

 

               

MD-YEC Stefan Soos har blitt sterkt engasjert i hjelpearbeidet i Ukraina, som er et land i forsvar!

Lions internasjonale motto i krig er at vi ikke skiller mellom de stridende i krig, men hjelper og gir humanitær service uansett hvilken nasjon, religion eller part et menneske tilhører. Å være upartisk er viktige prinsipper i Lions Internasjonals hjelpearbeid. Disse prinsippene bør bidra til å gi tilgang til å yte humanitær service der det trengs aller mest, og når konflikter og krig pågår på det verste.

Dette var drivkraften for å hjelpe der det trengtes. Han fortalt fra de mange turene med sykehus- utstyr, aggregater og andre nødvendige ting som de hadde behov for. Dette ble fraktet nesten helt inn til kampsonene. Uten telefondekning i rød sone var de overlatt til seg selv, men samarbeidet med mange forskjellige hjelpeorganisasjoner var nyttig, selv om de var nær ved å bli bombet.

Han viste frem en tom granat som en kunstner hadde laget spissen om til en rose - «Black Rose of Peace»

Etter det Lions- faglige var det hyret inn eksterne foredragsholdere, og Henrik Syse var først ute.

En bedre verden for alle, verdier i en dramatisk tid!

Livsfilosofen Henrik Syse satt søkelyset på hvordan vi takler verdenssituasjonen og de ting som forandrer seg med krise etter krise, sett fra et humanitært livssyn. Pandemien ga sårbarhet og påvirket mellommenneskelige relasjoner. Væpnede konflikter og fare for opptrapping er en trussel mot rettsstaten og demokratiet. Han delte sine tanker rundt mangel på bærekraft i økonomi, om sykdom, og alderdom og ensomhet, om klima og energikriser.  En stor utfordring er den raske utviklingen av teknologien med kunstig intelligens.  Det er to tidslinjer, den teknologiske og den samfunnsmessige utviklingen, og vår moralske beredskap.

I møte med denne utviklingen må en ikke være bevistløs, men bevist på verdien av å være en del av en større verden. En kommer ikke uberørt ut av en krise. Vi må arbeide for å få et moralsk forsprang, slik at vi er med på å styre utviklingen. Vi trenger et samfunn der mennesket får være en deltaker i samfunnet, med tillit og respekt, «Være til tjeneste»

«Lag et øyeblikk verdt å ta vare på!» Lions verdi!

 

 

Den Norske Drømmen!

Journalist Kadafi Zaman holdt sitt foredrag om gutten som er født i Drammen via nettløsning fra utlandet. Han bodde i Lier i ungdomsåra.

Han fortalte om alle tilfeldighetene og omstendighetene som gjorde at hans far kom som fremmedarbeider til Norge, og de valg som førte til at faren ble i Norge og senere giftet og fikk gutten Kadafi.

Kadafi hadde flotte barneår i Lier, uten rasisme eller diskriminering. Livet ble ikke akkurat slik foreldrene ville, skolegangen ble ikke prioritert, han var mye på farten, men tok så noen avgjørende valg som gjorde at han kom tilbake til Lier og ble med i Lier kommunestyret. Tiden som politiker ble kortvarig, og via en del omveier kom han inn i TV-bransjen som journalist, kanskje mest kjent for programmet «Norge bak fasaden». Den videre karrieren som nyhetsreporter har gitt mange utfordringer og sterke opplevelser som ikke kan glemmes.

Boka den ‘Norske Drømmen’ beskriver hans liv i Norge og reisen for mange pakistanere på 1960-1970 tallet.

 

Frihetens øyeblikk

       

Abida Raja sitt foredrag ble en følelsesmessig opplevelse, vi fikk vite om pakistanske kvinners kamp for å bli verdsatt og få selvråderett over eget liv.

Fortellingen startet med en kvinne på 18 som forelsket seg i Norge, men familien ville det annerledes. Hun fikk ikke lov til å følge sine følelser, så hun ble sent tilbake til Pakistan der hun måtte gifte seg og bli en lydig kone uten rettigheter. Det ble år med fysisk og psykisk vold, i tillegg fikk hun fire barn i den perioden. Det var et ekteskap styrt av religion dominans.

Som hun sier: «Religion er skapt av mennesker for å styre andre. Guds kjærlighet får ikke slippe inn.»

Etter 23 år greide hun å komme ut av ekteskapet, det var en psykisk kamp. Samtidig følte hun redselen for å miste barna og få en usikker økonomi.

Det tok ett år for henne å fullføre boka, men medforfatter Håkon F. Høydal motiverte henne.

«Kampen i å stå frem, er som en pilegrimsreise. En kamp for å få respekt.»

 

 

 

Å vokse opp mellom to kulturer

       

Amir Shaheen ble den siste foredragsholderen på konferansen.  Han fortalte om en gutt som ble trukket mellom to kulturer, uten å finne seg selv. Han gikk inn i en rolle og tar plass i gjengen, men han finner ikke tilhørighet i det norske samfunnet og havner i trøbbel.

Men de aller fleste gutter blir voksne en dag.  Amir begynte å reflektere over sin tilhørighet, blant annet med spørsmålet om han var muslim eller ikke. Han følte på det å være annerledes, ha en annen bakgrunn, opplevelsen av å være utenfor.  Så klarte han allikevel å finne sin plass i samfunnet, som har gitt ham mulighet til å bruke sin erfaring til å skriver bøker og lage film. «Home to Christmas» er en av dem, i dag er han en etablert filmskaper.